Transformerende Werking

"Er is slechts één reis. De reis naar binnen."
~ Rainer Maria Rilke

Het transcendente centrum komt men tegen in de traditie van alle culturen. Het doel van transcendente meditatie en van verschillende spirituele en religieuze richtingen is ware genialiteit en verlichting. De mandala, met zijn onontkoombare middelpunt, representeert heelheid en wordt in veel culturele en spirituele tradities gebruikt als een symbool voor healing, gebed en meditatie. Het maken van mandala's met zand is o.a. terug te vinden bij de Tibetanen en Indianen.

Er zijn talloze transformerende ervaringen. Ook mensen die in kerkdiensten door de Heilige Geest geraakt zijn, die sjamanistische rituelen ondergaan hebben, of die zich gewijd hebben aan levens van dienstbaarheid en gebed, vertonen de nawerkingen van geestverschuivingen.

Wanneer de geestestoestanden in belangrijke mate veranderen lijken onze slaapkwabben, de opslagmedia voor vormen, gevoelens en geluiden, de rol van bemiddelaar tussen werelden op zich te nemen. Zij vormen een toegangspoort naar hogere regionen van de geest en meer krachtige typen van bewustzijn, hetgeen een zeer ingrijpende verandering is.

Men zou KI-KRAFT kunnen beschouwen als een systeem voor doelbewuste bewustzijnsverandering. Er wordt automatisch een wisselwerking tussen beide hersenhelften in werking gesteld. De rechterhelft legt immers visuele connecties, ze is holistisch -- strevend naar eenheid. De prikkels vormen een uitwisseling met de psychische functies, waarbij de werking in de rechterhersenhelft kan worden gezien als de hersenen van het hart. Grenzen van het heden, verleden en toekomst kunnen worden doorbroken, waardoor toegang verschaft wordt tot een kosmische schat aan kennis. Een eenmaal geëxpandeerd individueel bewustzijn kan contact maken met andere werkelijkheidsdimensies en hogere bewustzijnsniveau's.

INTEGRATIE VAN HART EN GEEST

"Waar we naar op zoek zijn, is datgene wat op zoek is".
~ Franciscus van Assisi

Hoewel de rechter- en linker hersenhelft hun eigen functies hebben, staan zij tevens in voortdurende wisselwerking met elkaar. De rechterhelft stemt af op informatie, de linkerhelft past deze in. Doordat de linkerhelft uit gewoonte het conflict met de rechterhelft uit de weg gaat, wordt er echter vaak geen gebruik gemaakt van het vermogen om patronen en de eenheid der dingen te zien. Daardoor ondermijnen we vaak onszelf. We isoleren hart en geest. Dit gaat ten koste van onze gezondheid en van ons vermogen tot onszelf te komen. Hoewel we barsten van de kennis, zijn we ons er niet van bewust doordat het ene deel van de hersenen niet datgene onder woorden kan brengen, wat het eigenlijk allang weet.

De basiselementen voor de menselijke transformatie bevinden zich in en rondom ons. De kunst hierin is om een persoonlijk manier te vinden die het beste werkt om het samenvoegen van beide hersenhelften te stimuleren. Dit samenvoegen creëert dan iets nieuws. Kennen met het hele brein is veel meer dan de som van zijn delen en is ook anders dan het kennen met één van die beide delen.

De westerse maatschappij als geheel en de school in het bijzonder dringt ons reeds als kind taalonderwijs en logica/rekenen op waarbij andere manieren van weten en kennis verwaarloosd worden. Terwijl zeer sterk gestructureerde disciplines en bepaalde ingewikkelde symbolieken bij sommigen effect hebben, kunnen anderen een snelle verandering doormaken via een veel simpeler techniek. Wanneer eenmaal het geestelijk vermogen wordt gestimuleerd, laat dat 'afdrukken' na.

De werking van de hersenen wordt meer door emotionele dan door cognitieve factoren bepaald. Bij het vervaardigen van de mandala's wordt gewerkt wordt met kleuren en vormen/symbolen, waarbij beroep gedaan wordt op de rechterhelft van de hersenen. De mandala spreekt de taal van de andere wereld.

Met een kleine stimulering raken wij opgewonden, kikkeren wij weer op, vloeien emoties en neemt onze ontvankelijkheid toe (o.a. muziek, rituelen en vieringen stimuleren dit soort reakties). Met een sterkere stimulering worden passie en medeleven geactiveerd. Bovendien worden dan paranormale en intuïtieve vermogens zichtbaar en kan er sprake zijn van inspiratie om actie te ondernemen.

Alles wat de drempel verlaagt en het tot dusverre onbewuste materiaal naar boven laat komen, heeft een transformatiewerking. KI-KRAFT is slechts één van de vele manieren. Het is zelfs een vrij simpele methode, vooral geschikt voor mensen die sterk visueel ingesteld zijn.

Het ontstaan van Xanthe's Ki-Kraft-Art
Uw persoonlijke Ki-Kraft-Artwork